Bu makale “Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi’nde yayınlanmıştır. (Cilt 15, Sayı 29 (2010/2), s. 63-93).