ТАУРЫХЪНЫБЭХЭМ Я ГУШЫIЭКIЭ
Еуэрэ-еуэрэт, жи, зы къуажэ гуэрым зы ЖыIэрэ зы ЖумыIэрэ дэсти, дзейуэ зэгухьэри, зэдежьащ. КIуэм-лъейм, кIуэм-лъейурэ, псышхуэ гуэрым хуэзащ, Шэчэрыжь хуэдиз хъууэ.
– Нелъэ, ЖыIэ!
– Нелъэ, ЖумыIэ! ..
ЖыIэ лъэри псым зэпрылъащ. Дэтхэнэра иджы къэнар?
-ЖумыIэр.
-Хъунщ-тIэ, жысIэнкъым.
-Хьэуэ, хьэуэ: ЖыIэращ къэнар!
-НтIэ, ЖыIэр къэнамэ, дэтхэнэра елъар?
-ЖумыIэр.
-Хъунщ-тIэ, жысIэнкъым.
-Хьэуэ, хьэуэ: ЖыIэращ елъар!
-Хъунщ-тIэ, жысIэнщ: Еуэрэ-еуэрэт, жи .. – жаIэри, псысэр кърагъажьэ аби, жаIэ.
II
Еуэрэ-еуэрэт, жи, Урыху Iуфэ (Бахъсэн, Шэрэдж Iуфэ¬ – узыхуейр жоIэ) зы къуажэ цIыкIу Iуст, жи, ПсысэхуэмейкIэ еджэу. А къуажэм дэст, зы щIалэжь цIыкIу (е хъыджэбзыжь цIыкIу) Идар и цIэу (мыбдеж псысэ щIэлъэIуам и цIэр къраIуэ). Идар (Аслъэн, Беслъэн, Мурат … ) махуэ гуэрым дэ щыпэ кIуауэ мэзым щIогъуэ¬щыхь. Мыщэжьым хуозэри йолъэIу:
-Ей, Мыщэжь, Мыщэжь, къуажэм кIуэ гъуэгур дара?
-Удэнэ къуажэ?
-Сыпсысэхуэмейщ,- жи Идар.
-НтIэ, псысэ ухуэмеймэ, щхьэ укъызэлъэIурэ!- жи псысэIуатэм.
-Сыхуейщ, сыхуеЙщ.
-НтIэ, удэнэ къуажэ?
-Сыпсысэхуейщ.
-Iэу, иджыпсту упсысэхуэмейуэ жыпIати!
-Псысэхуэмей сыкъыщалъхуати, Псысэхуей сыIэпхъуэжащ.
-Хъунщ-тIэ, бжесIэнщ: Еуэрэ-еуэрэт, жи, .. – жаIэри, кърагъажьэ аби, псысэр жаIэ.
Апхуэдэурэ псысэ щIэлъэIу цIыкIухэм, псысэ жраIэн и пэкIэ, дэгушыIэу щытащ.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16