15. ХЪУЭЖЭ И ХЪАРБЫЗ ШХЫКIЭР
Еуэри, жеIэ, Хъуэжэ зы джэд закъуэ иIэти, бэзэрым ихьри, ищэщ, къыщIэкIамкIэ хъарбыз къуэлэнышхуэ къищэхущ аби, къэкIуэжащ. Ар зылъэгъуа и ныбжьэгъужьхэри кIэщIкIэ иужь иту къызэхуос. Хъуэжэм ахэр къригъэтIысэкIри, езыр унэкум итIысхьэжщ аби:
Сэ нобэ зы хъарбызыжь къэсщэхуащи, ар хъарбыз зэрашхкIэ умышхыныр гуэныхьщ,- жиIащ.- ФщIэрэ фэ хъарбыз зэрашхыр?
– Ахай тщIэрэ, щхьэ дымыщIэу! – жаIэ и ныбжьэгъужьхэми.
– Дауэ-тIэ?
– Дауи щхьэуи хэмылъу: бзыгъэ-бзыгъэу яупщIатэри и кур яшх, и фэр хыфIадзэж.
Хъуэжэ къашодыхьэшх:
– Ара хэфщIыкIри?
– Сыт-тIэ абы нэгъуэщIу хэлъыр? – зоплъыж къызэхуэсахэр.¬ КъыджеIэт!
– Абы нэхърэ фыкъеплъи, фигу ивубыдэ! – жери, и фызым йоджэри Iэнэр кърегъэхь.
Хъарбыз къуэлэныжьыр Iэнэм къытрелъхьэри IэдакъэсэкIэ бзыгъэ-бзыгъэу еупщIатэ.
– Иджыпсту пщым я хъарбыз шхыкIэм фыкъеплъ!- жери хъарбызыку къабзэр щIегъэмэракIуэ.
– Иджы уэркъым я хъарбыз шхыкIэр фызогъэлъагъу!- жери хъарбыз бзыгъэхэр къригъэжурэ ешх.
– Ещанэу былым хъарбыз шхыкIи щыIэщи, фыкъеплъ!- жери хъарбызыфэхэр ешхыж.
– ЕплIанэуи джэд хъарбыз шхыкIэ щыIэщи, фызогъэлъагъу! – ¬жери хъарбыз жылэхэр къищыпыжурэ ешх.
– Хъарбызым шхыкIиплI иIэщи, плIыри зыщывмыгъэгъупщэ!
– Уэлэхьи, абы щыгъупщэ ямыIэ!- жаIэри Хъуэжэ и ныб¬жьэгъухэр йожьэж.
– Ауэ щыхъуам деж цIыxум я хъарбыз шхыкIэри зэвгъащIэ!¬ – якIэлъоджэ абыхэм Хъуэжэ.
Гупыр зэщIоувыIыкI:
– Ари дауэ?- жаIэри.
– Къывэмыджауэ хъарбызышхэ фымыкIуэ!

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16